Privacybeleid

Privacybeleid

Massagepraktijk Healing Touch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik u heldere informatie geven over de manier waarop Massagepraktijk Healing Touch omgaat met uw persoonsgegevens. Massagepraktijk Healing Touch doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Massagepraktijk Healing Touch zal zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Massagepraktijk Healing Touch in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelstelling waarvoor ze verwerkt worden;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming mocht dit nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de nodige maatregelen heeft genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u tevens hierop willen wijze en deze ook ten alle tijden respecteert.

Doel waarvoor gegevens worden verwerkt

Massagepraktijk Healing Touch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt:

 • voor gebruik in relatie tot de behandeling in de praktijk;
 • promotieaanbieding voor Massagepraktijk Healing Touch, zoals acties of promoties;
 • om contact op te kunnen nemen via telefoon, mail of WhatsApp indien dit nodig is om een dienst uit te voeren;
 • om de betaling af te handelen nadat een dienst is afgenomen;
 • om goederen en diensten te leveren die zijn afgenomen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor praktijk Healing Touch de gegevens heeft gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te beware. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Healing Touch zal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken. Persoonsgegevens zullen alleen worden verstrekt indien dit nodig is om te voeldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door massagepraktijk Healing Touch.

 

Massagepraktijk Healing Touch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.